KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ – Site

COGNITA MEDİKAL PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

(https://cgntturkey.com.tr/)

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Cognita Medikal Pazarlama Ve Danışmanlık A.Ş. (“Cognita’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

1.     Veri Sorumlusunun Kimliği

Cognita, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Cognita’ya aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Fener Kalamış Cad.

Billur Apt. No.5 Kat.4 D.16

Kızıltoprak Kadıköy 34726 İstanbul

E-Posta: info@cgntturkey.com.tr
Telefon: +90-216-363 8850 (pbx)

 

 1. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları https://cgntturkey.com.tr/ URL adresini ziyaret eden;
 • Web Sitesi Ziyaretçilerimiz,
 • Müşterilerimiz,
 • Potansiyel Müşterilerimiz,
 • İş Ortaklarımız

3.     İşlenen Kişisel Veriler

Cognita tarafından işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

İşlem Güvenliği Bilgisi

 

Pazarlama Verisi

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, IP Adresi Bilgileri

 

Çerez Kayıtları (Cookies)

 

4.     Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgisi         Bilgi     Güvenliği     Süreçlerinin     Yürütülmesi,     Faaliyetlerin

Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının

Güvenliğinin Temini (Mevzuat düzenlemelerinin zorunlu kıldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla)

Pazarlama Verisi                 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin

Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi (İnternet sitesinde geçirilen vakit boyunca ziyaretçilere en uygun hizmeti sağlama, veri sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla)

5.     Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

Kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar kapsamında ve yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlara ve adli ve idari yargı mercilerine ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

6.     Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a ve Cognita’nın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Tarayıcıdan çerez (cookies) ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece çerezler ve kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.

Web Sitemizde bulunan sosyal medya platformları sembollerine tıklamak suretiyle bazı sosyal medya hesaplarımızla bağlantı kurulabilmektedir. Belirtmek isteriz ki, aracı sosyal medya platformları da ayrıca kişisel verilerinizi işleyebilir ve/veya aktarabilir. Söz konusu platformların kişisel verilerinizi işleme ve/veya aktarma faaliyetleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır.

7.     Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi 

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

8.     Kişisel Verilerin Saklama Süresi

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 5.maddesinde öngörüldüğü üzere, yer sağlayıcı olarak https://cgntturkey.com.tr/ yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini 1 yıl süre ile saklamakta ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamaktayız.

9.     Veri Sahibi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Cognita’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Cognita’ya iletmeniz durumunda Cognita, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Cognita tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Cognita’ya iletebilirsiniz. Bu çerçevede Cognita’ya Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, https://cgntturkey.com.tr/ adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • Fener Kalamış Billur Apt. No.5 Kat.4 D.16 Kızıltoprak Kadıköy 34726 İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • info@cgntturkey.com.tr adresine e-posta yoluyla gönderebilir,
 • Noter vasıtasıyla   veya   iadeli    taahhütlü   posta   yoluyla   yukarıdaki   adresimize gönderebilirsiniz.